Functieomschrijving coördinator vrijwilligers HelvoirThuis

 
Verantwoordelijkheidsgebieden:
1. Het up to date houden van de visie op vrijwilligerswerk en verder uitbouwen van
vrijwilligersbeleid
2. Uitvoeren, evalueren en bijstellen vrijwilligersbeleid
3. Ontwikkelen en bewaken taakafbakening tussen betaalde krachten en vrijwilligers
4. Werven, selecteren en introduceren van vrijwilligers
5. Afstemmen van wensen van vrijwilligers en belangen van TinH
6. Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van belang zijn
voor het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie en het vertalen ervan naar veranderingen
voor de eigen organisatie
 
Taken per verantwoordelijkheidsgebied
1. Ontwikkelen van visie op vrijwilligerswerk en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
1.1. Het up to date houden van de visie op vrijwilligerswerk binnen TinH en dit laten
vaststellen (bestaande visie inventariseren, gewenste visie formuleren, draagvlak
verwerven, besluiten laten nemen)
1.2. Vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen (gewenst beleid ontwikkelen, draagvlak verwerven
en vaststellen
 
2. Uitvoeren, evalueren en bijstellen vrijwilligersbeleid
2.1. Vrijwilligersbeleid uitvoeren
2.2. Op afgesproken tijden vrijwilligersbeleid en praktijk met elkaar vergelijken
2.3. Verschillen evalueren en omzetten in voorstellen tot bijstelling
2.4. Draagvlak verwerven voor voorstellen en besluiten nemen
 
3. Ontwikkelen en bewaken taakafbakening tussen betaalde krachten en vrijwilligers
3.1. Van de in het vrijwilligersbeleid vastgestelde afbakening nagaan of die in de praktijk
gerealiseerd wordt
3.2. Contacten onderhouden met beroepskrachten en vrijwilligers en overleggen over
problemen
3.3. Kansen en bedreigingen voor de taken binnen het vrijwilligerswerk signaleren en
uitwerken
 
4. Werven, selecteren en introduceren van vrijwilligers
4.1. Imago vrijwilligerswerk binnen TinH verstevigen/versterken
4.2. Wervingsplannen maken
4.3. Selecteren van vrijwilligers
4.4. Verzorgen van introductie en inwerken van vrijwilligers
 
5. Afstemmen van wensen van vrijwilligers en belangen van TinH
5.1. Via managen van motivatie op de hoogte blijven van motieven, wensen en behoeften
van vrijwilligers en deze afstemmen op de behoefte van TinH
5.2. Signaleren van mogelijke behoeften van TinH aan vrijwilligerswerk en omzetten van die
signalen in voorstellen
5.3. Leidinggeven aan de vrijwilligers
5.4. Begeleiden van de vrijwilligers via persoonlijke contacten en de in het vrijwilligersbeleid
vastgestelde werkvormen
 
6. Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van belang zijn
voor het vrijwilligerswerk binnen TinH en het vertalen ervan naar veranderingen voor de
eigen organisatie
6.1. Via contacten, lidmaatschappen en relevante organisaties en literatuur op de hoogte zijn
van ontwikkelingen die vrijwilligerswerk in het algemeen en dat van de eigen organisatie
betreffen
6.2. Op de hoogte zijn van ontwikkelingen die de eigen organisatie betreffen die van invloed
kunnen zijn op het vrijwilligerswerk
6.3. Relevante ontwikkelingen vertalen naar ideeën en voorstellen die het vrijwilligerswerk
verbeteren/beter doen passen in de toekomstige ontwikkelingen van TinH
6.4. Een verbindende rol hebben in de contacten met externe organisaties die binnen hun
taakgebied betekenisvol zijn voor de inwoners van Helvoirt en daarbij het HelvoirThuis
als basis zien waaruit te organiseren
6.5. Daarmee ook kansen zien voor een uitgebreider vrijwilligerswerkaanbod in het
HelvoirThuis
 
Profiel
1. Analytisch en beleidsmatig kunnen denken
2. Minimaal HBO opleidingsniveau. Deskundig op het gebied van het werken met vrijwilligers
3. Kundig zijn op het gebied van ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied
4. Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leiding geven, overleggen, problemen
oplossen, keuzes maken)
5. Goede sociale vaardigheden (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende
mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties,
omgaan met weerstanden en kritiek), heeft communicatieve vaardigheden in woord en
geschrift
6. Goede leidinggevende vaardigheden (verschillende leidinggevende stijlen kunnen hanteren,
motiveren en stimuleren van vrijwilligers, taken verdelen en delegeren, teamvorming
stimuleren)
7. Goed kunnen samenwerken, met collega’s zakelijk leider en conciërge, met bestuur TinH,
gebruikers HelvoirThuis, externe maatschappelijke organisaties, Landmanschool en
Kindertuin
8. Bekend met de volgende terreinen: sport, cultuur/recreatie, educatie, welzijn
9. Bereidheid tot bijscholing, specifieke cursussen
10. Waar nodig meewerken in de uitvoering, voorbereiding en afwikkeling van activiteiten,
bijeenkomsten en evenementen