Algemene gegevens Stichting TinH (Thuis in helvoirt)


ANBI: Stichting TinH heeft de ANBI-status. Dit maakt dat er bijzondere bepalingen gelden voor onze stichting. Giften aan een ANBI-stichting zijn vaak fiscaal aftrekbaar. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst. Een ANBI heeft tevens een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken.

Naam van de instelling:      Stichting TinH
RSIN/fiscaal nummer: 8556.12.186
Contactgegevens: Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt  
0411 - 202010
thuis@helvoirthuis.nl


Doelstelling
: Het doel van de Stichting TinH is tweeledig:
- ze wil activiteiten in het HelvoirThuis ontplooien voor inwoners uit het dorp en de samenwerking aangaan met eenieder die de missie ‘ontmoeten en verbinden’ mee vorm kan geven.
- daarbij wil de Stichting TinH de kosten en baten die gemoeid zijn met het exploiteren van dit multifunctionele centrum (MFC) onder controle krijgen/houden en het een zelfvoorzienend karakter gaan toekennen.

Bestuurssamenstelling: het bestuur van de Stichting TinH bestaat uit een harde en een zachte kant.
De harde kant bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, een bestuurslid communicatie en een bestuurslid sponsoring/fondsenwerving.
De zachte kant is een vertegenwoordiging van de verschillende disciplines die terug te vinden zijn in het HelvoirThuis als het gaat om verenigingen, bezoekers/gebruikers en bedrijven/zzp’ers. Ze zijn grofweg op te delen in sport, cultuur en recreatie, zorg en welzijn en educatie.


Namen van de bestuurders:

Voorzitter:    Fred van der Pennen
Penningmeester: Bert Timmermans
Secretaris: Ad Vogels
Sport: Rob Mesman
Cursussen:  Gerrit van de Brandt
Algemeen bestuurslid: Koen Jansen
Algemeen bestuurslid: Peter Notten
Sponsoring en fondsenwerving:  vacant
Cultuur/Evenementen:  vacant


Beloningsbeleid
:
Bestuursleden van de stichting TinH ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. De stichting, die werkt met ruim 100 vrijwilligers, heeft een beleid waarbij ook de andere vrijwilligers niet worden betaald voor hun werk. 
Ook de bedrijven waaraan bestuursleden zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.
Alleen de gemaakte onkosten kunnen de bestuursleden declareren d.m.v. een bij de penningmeester te overleggen bon. De te maken onkosten moeten vooraf wel geaccordeerd zijn door het bestuur.

De stichting TinH heeft drie medewerkers in dienst. Het betreft een zakelijk leider, een conciërge en een coördinator van de vrijwilligers. Zij vallen onder de arbeidsvoorwaardenregeling die algemeen gangbaar is in de horeca.

Verantwoording bestuur:

Onderstaand treft u de verslagen en verantwoording door het bestuur aan.

Bedrijfsplan : klik hier voor het bedrijfsplan van Stichting TinH
Activiteitenverslag : klik hier voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financieel verslag : klik hier voor de jaarcijfers 2021
Plan aanpassing bar : klik hier voor het plan voor een nieuwe bar.