ANBI

 

Stichting TinH heeft de ANBI-status. Dit maakt dat er bijzondere bepalingen gelden voor onze stichting. Een ANBI heeft tevens een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

Naam van de instelling: Stichting TinH

RSIN/fiscaal nummer: 8556.12.186

Contactgegevens: Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt  
0411 - 202010
thuis@helvoirthuis.nl

Doelstelling: Het doel van de Stichting TinH is tweeledig:
- ze wil activiteiten in het HelvoirThuis ontplooien voor inwoners uit het dorp en de samenwerking aangaan met eenieder die de missie ‘ontmoeten en verbinden’ mee vorm kan geven.
- daarbij wil de Stichting TinH de kosten en baten die gemoeid zijn met het exploiteren van dit multifunctionele centrum (MFC) onder controle krijgen/houden en het een zelfvoorzienend karakter gaan toekennen. 

Beleidsplan: klik hier voor het beleidsplan van Stichting TinH

Bestuurssamenstelling: het bestuur van Stichting TinH bestaat uit een harde en een zachte kant.
De harde kant bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, een bestuurslid communicatie en een bestuurslid sponsoring/fondsenwerving.
 
De zachte kant is een vertegenwoordiging van de verschillende disciplines die terug te vinden zijn in het HelvoirThuis als het gaat om verenigingen, bezoekers/gebruikers en bedrijven/zzp’ers. Ze zijn grofweg op te delen in sport, cultuur en recreatie, zorg en welzijn en educatie.

Namen van de bestuurders:
Voorzitter - Brecht Gerritse
Penningmeester - Bert Timmermans
Secretaris - Fred van der Pennen

Sponsoring en fondsenwerving - vacant

Sport - Rob Mesman
Cultuur en Recreatie - vacant
Zorg en Welzijn - vacant
Educatie - Gerrit van de Brandt

Bestuurslid:
Petra Slegers
Koen Jansen

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de stichting TinH ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. De stichting, die werkt met ruim 100 vrijwilligers, heeft een beleid waarbij ook de andere vrijwilligers niet worden betaald voor hun werk. 
Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.
Alleen de gemaakte onkosten kunnen de bestuursleden declareren d.m.v. een te overleggen bon bij de penningmeester. De te maken onkosten moeten vooraf wel geaccordeerd zijn door het bestuur.

De stichting TinH heeft drie medewerkers in dienst van de stichting. Het betreft een zakelijk leider, een conciërge en een coördinator van de vrijwilligers. Zij vallen onder de arbeidsvoorwaardenregeling die algemeen gangbaar is in de horeca.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: klik hier voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording: klik hier voor de jaarcijfers 2017